Οι τρόποι εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας ποικίλουν. Παλαιότερα είχαμε τα βιβλία, το μαυροπίνακα, τον καθηγητή ή την καθηγήτρια που μας έλεγε το μάθημα και τα παιδιά έγραφαν τα πάντα στο τετράδιο. Με το πέρασμα των χρόνων ή εκμάθηση των ξένων γλωσσών εκσυγχρονίστηκε. Τώρα πια υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες που βοηθούν τον καθηγητή να κάνει το μάθημα…